PrindiAbi

Erakorraline istung - 29.10.2009

Riigihanke kvalifitseerimiskomisjoni otsuse kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkurss” (viitenumber 114509) osalejate hankemenetlusest kõrvaldamine ja kvalifitseerimine.
Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) alusel ideekonkursi kutses (edaspidi IK) ja võistlusjuhendis (edaspidi VJ) seatud nõuetest, Narva Linnavalitsuse 09.09.2009 korraldusega nr 1034-k moodustatud riigihanke kvalifitseerimiskomisjoni (edaspidi komisjon) 19.10.2009 osalejate kvalifitseerimise protokollist ning kooskõlas Narva Linnavalitsuse põhimääruse punktiga nr 5.7.3:
1. Tunnistada vastavalt RHS § 39 lg-le 1 ja IK-s esitatud nõuetele kvalifitseerunud osalejad vastavalt lisatud loetelule.
2. Tunnistada vastavalt RHS § 39 lg-le 1 ja IK-s esitatud nõuetele kvalifitseerunud ühisosalejad vastavalt lisatud loetelule.
3. Teha käesolev korraldus osalejatele kirjalikult teatavaks viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates (RHS § 54 lg 1).
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile (Kiriku 2, 10130 Tallinn) riigihangete seaduses sätestatud korras 7 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal osaleja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest (RHS § 117 lg 1 ja lg 2 p 8-12, § 121 lg 1).

Otsuses sisalduv loetelu kvalifitseerunud osavõtjatest asub Linnakantseleis, on hetkel ametkondlikuks kasutamiseks ning avalikustatakse koos konkursi tulemuste avalikustamisega 21. detsembril 2009.


Otsus/tulemused:  korraldus [1271-k 2009]
Töökorras 28.10.2009 vastu võtta korraldus nr 1271-k.