Abi

Istungisüsteemi abileht

  Abilehtede sisukord
Vaata ka:
Istungi eelnõude loetelu
Eelnõu lisamine
Eelnõu muutmine
Eelnõu tulemuste kirjeldamine ja eksport
Dokumentide lisamine eelnõule
Kooskõlastajate nimekirja loomine
Kooskõlastuse andmine
Eelnõu õiguste seadmine
 
 
 
 

Eelnõu lisamine

Uue päevakorrapunkti (eelnõu) lisamisel on ainukeseks kohustuslikuks väljaks päevakorrapunkti pealkiri.
Andmete lisamisel on oluline on jälgida loodava punkti seotust istungiga. Juhul kui eelnõu arutlusele mineku kuupäev on veel lahtine, siis tuleb istungivaliku ritta jätta tühi väärtus "-". Lahtised eelnõud on kättesaadavad istungivaliku lehel "Istungiga sidumata päevakorrapunktid" valiku alt.
Esitaja ja kaasesitaja(te) lahtrisse võib kirjutada ka rohkem kui ühe nime. Mõlemad lahtrid on täidetavad vabas vormis ja nimesid võib eraldada kas koma, semikooloni või muu sobiva eraldamismärgiga.
Lahtrisse "Kirjeldus" kantakse arutlemisele mineva eelnõu kirjeldus ja muu seletav/selgitav tekst.
Lahtrisse "Tulemuse kirjeldus" kirjutatkse reeglina vastuvõetud õigusakti sisulist osa kajastav tekst (seaduslik alus, õigusakti sisu). Tulemuse kirjeldus kopeeritakse ekspordil üle õigusakti seletuseks. Kuna eelnõu ja õigusakti sellekohast andmevälja hoitakse eraldi, siis on need hiljem sõltumatult muudetavad.Eelnõu allkirjastajateks märgitakse kasutajad, kes kirjutavad alla eelnõu paberversioonile. Allkirjastajad võib valida olemasolevate kasutajate hulgast või sisestada nimi tekstina käsitsi.
Kooskõlastajate listi valitakse kasutajad, kellelt oodatakse päevakorrapunktile kooskõlastuse andmist. Juhul kui kasutaja on kantud punkti kooskõlastajate nimekirja, siis kuvatakse talle päevakorrapunktide nimekirja avamisel sellekohane informatiivne märge ja päevakorrapunkti avamisel vastav kooskõlastuse valikulahter. Juhul kui on vaja lisada rohkem kui kolm kooskõlastajat, tuleb punkti sisestusvorm vahepeal salvestada. Lehe uuestilaadimisel kuvatakse taas kolm uut kooskõlastajate lisamise lahtrit. Grupi valimisel lisatakse kooskõlastajateks kõik grupi liikmed ja kuvatakse peale salvestamist eraldi kirjetena.Eelnõupunkti õiguste kirjeldus on toodud allpool.

Eelnõu redigeerimine

Eelnõu muutmisel avaneb sama funktsionaalsusega vorm, mis eelnõu lisamiselgi. Selle täpsem kirjeldus on eespool. Eelnõupunkti õiguste kirjeldus on toodud allpool. Dokumentide lisamise ja haldamise abilehe leiab siit.

Eelnõu kustutamine

Eelnõupunkti kustutamiseks tuleb avada eelnõu redigeerimise leht ja valida lehe allservast nupp "Kustuta". Peale kinnitusele vastamist kustutatakse infosüsteemist kõik selle punktiga seotud andmed, k.a. ka dokumendid.

Eelnõu õiguste seadmineObjektide õigused võib jagada kahte rühma: süsteemsed (sisseehitatud) õigused (vormil orazid) ja muudetavad õigused (vormil mustad). Sisseehitatud õigused muutuvad automaatselt koos eelnõupunkti staatusega ja neid kasutajad otseselt muuta ei saa. Objekti(de) õiguseid saab laiendada ja kitsendada muudetavate õiguste andmisega. Lisaõiguseid saab anda nii individuaalsetele kasutajatele kui ka kasutajagruppidele (mille kaudu need laienevad kõigile grupiliikmetele). Õiguste lisamisel kehtib reegel, et keelav õigus annulleerib üldjuhul lubava õiguse. Erandiks on vaid süsteemsed grupid "Autoriseerimata kasutaja", "Registreeritud kasutaja" ja "Andmesisestaja", millele antud keelav õigus ei rakendu, kui samale objektile on lisatud eraldi lubava õigusega kasutaja (või mittesüsteemne kasutajategrupp).
Eelnõu punkti juures olevad dokumentide ja kommentaaride õigused kehtivad kõigile selle punkti dokumentidele ja kommentaaridele ühiselt.

Õigustetabeli pealkirjareas olevatel märkidel on järgnevad tähendused:
Lugemine/vaatamine lubatud.
Dokumentide juures lubab dokumente vaadata, kommentaaride juures lugeda kommentaare.
Kirjutamine lubatud. Dokumentide juures lubab lisada faile ja linke, kommentaaride juures lisada ja lugeda olemasolevaid kommentaare.
Lugemine keelatud. Dokumentide sisu ei kuvata, kommentaare ei kuvata.
Kirjutamine keelatud. Keelab dokumentide lisamise ja kommenteerimise.
Muudetava õiguse rea kustutamine. Kustutamine leiab aset peale lehe salvestamist.

Eelnõule lisatud dokumentide haldus

Dokumentide lisamise ja haldamise abilehe leiab siit.
 
 
 
  Abilehtede sisukord