Abi

Istungisüsteemi abileht

  Abilehtede sisukord
Vaata ka:
Ülevaade istungite nimekirjast
Istungi lisamine
Istungi kustutamine
Istungi kinnitajate määramine
Eelnõu lisamine
 
 
 
 

Istungi lisamine

Uut istungit on võimalik lisada istungite nimekirja lehelt. Kasutajatele, kellel on õigus luua uut istungit, kuvatakse lehe paremasse ülaserva link "Uue istungi loomine".
Uue istungi sisestamiseks avanev vorm sisaldab samu võimalusi, mis istungi redigeerimisvorm.

Istungi vormil on kaks kohustuslikku andmevälja - istungi nimetus ja toimumise kuupäev. Ilma neid täitmata istungi andmeid ei salvestata.
Istungi nimetusena pakutakse vaikimisi välja fraasi "Korraline istung". Selle asemel võib sisestada kuni 100 märgilise vabalt valitud teksti. Vaikimisi nimetust saab muuta seadete alt "Seaded" -> "Süsteemi tööseaded" -> "Uue istungi vaikimisi nimetus"
Istungi kuupäeva võib sisestada otse kuupäevalahtrisse kujul pp.kk.aaaa (pp - kuupäev, kk - kuu numbrilisel kujul, aaaa - aasta. Näiteks: 19.04.2004). Soovi korral võib kasutada ka abivormi kalendri kujul - selleks on lahtri kõrval nupp: .

Abivorm kuupäeva sisestamiseks avaneb eraldi aknana. Kuupäeva valimiseks tuleb teha klõps soovitava kuupäeva peal. Vajaliku kuu ja aasta valimiseks võib kasutada akna ülaservas olevaid nooli või akna allservas olevaid valikunimistuid.

Juhul kui veebilehitsejal on sisse lülitatud "pop-up" akende avamise piirang, siis tuleks javascripti poolt avatavad "aknad" sellel lehel erandina lubada või sisestada kuupäev käsitsi.


Istungi kirjelduse lahtri - "Kellaaeg, toimumiskoht ja märkused" täitmine ei ole kohustuslik. Juhul kui lahter on täidetud, siis kuvatakse selle sisu hiljem istungi eelnõu lehe päises.

Istungi staatust märkivaid olekulüliteid "Istungi päevakava kinnitatud" ja "Istung lõpetatud ja tulemused kinnitatud" kasutatakse reeglina hiljem - peale istungi päevakorrapunktide nimistu ja tulemuste kirjelduste valmimist.

"Päevakorrapunktide ja istungi kinnitaja(d)" sektsiooni sisestatakse kasutajad kellel on õigus kinnitada nii istungit tervikuna, kui ka iga päevakorrapunkti eraldi.
Kinnitajate nimekirjas saavad olla vaid kasutajad. Juhul kui kinnitajaks valitakse kasutajategrupp, siis peale lehe salvestamist leitakse kõik selles grupis olevad kasutajad ning lisatakse eraldi kinnitajate nimistusse. Viimatikirjeldatud meetod on mugavaks võimaluseks kindla kinnitajateringi igakordseks määramiseks.
Sisestatud kinnitajaid on alati võimalik hiljem nimekirjast eemaldada. Juhul kui eemaldatav kasutaja on vahepeal jõudnud mõne objekti kinnitada, siis see säilib kinnitatud olekus.

Sektsioonis "Vaikimisi õigused päevakorrapunktidele" kuvatakse vaadeldava istungi päevakorrapunktide ligipääsuõigused erinevate kasutajagruppide lõikes. Õigused muutuvad automaatselt koos istungi staatuse muutumisega.

Sektsiooni "Istungil osalejate nimekiri" saab märkida istungil osalejate nimistu. Osalejate lisamiseks on kolm võimalust:
  • osaleja nimi kirjutatakse käsitsi tühja tekstilahtrisse;
  • osaleja valitakse kasutajate ja gruppide loendist;
  • osalejad lisatakse gruppide kaupa;
Viimasel juhul võetakse valitud grupist kõik sinna kuuluvad kasutajad ja lisatakse ükshaaval osalejate nimistusse.
Igale osalejale on võimalik määrata ka istungist osavõtja staatus. Staatuste loendi saab koostada ja muuta seadete lehel valikust "Istungil osalejate staatused".

Linnukese "Peale salvestamist jätka tööd samal lehel" märkimisel kuvatakse sama leht uuesti. See on otstarbekas nimekirja rohkem kui ühe uue kirje lisamisel, kuna lehel on uute kirjete lisamiskohti piiratud hulgal.

Istungi andmete muutmine

Istungi andmete muutmiseks kuvatakse istungite nimekirja lehel iga istungi nimetuse järgi vastav link. Juhul kui kasutajal on õigust istungi põhiandmeid muuta on lingi nimeks "Muuda", kui aga kasutajal on õigus istungit vaid kinnitada, siis on lingi tekstiks "Kinnitamine".

Kasutajal kellel on õigus istungit redigeerida on võimalik muuta kõiki üldiseid parameetreid. Istungi päevakava kinnitust (istung aruteluks valmis), saavad märkida vaid kinnitajate listis olevad kasutajada.

Istungi parameetrite täpsemad kirjeldused on toodud istungi sisestamise abiteksti juures.

Istungi andmete ja tulemuste kinnitamine

Istungi läbiviimisel on üldjoontes 6 etappi:
a) istungi andmete (päevakorrapunktide) ettevalmistamine ja sisestamine;
b) päevakorrapunktide kooskõlastamine ja kinnitamine;
c) istungi materjalide valmisoleku kinnitamine istungi läbiviimiseks;
d) istungi tulemuste sisestamine;
e) istungi tulemuste kinnitamine;
f) vajalike päevakorrapunktide kandmine seadusandlike andmete andmebaasi.

Kasutajad, kellel on õigus kinnitada istungiks ettevalmistatud päevakorrapunktide materjale ja kogu istungit, määratakse ära istungite parameetrite lehel (vaata ka: uue istungi sisestamine ja istungi andmete muutmine).
Kinnitaja lisamiseks tuleb sektsioonis "Päevakorrapunktide ja istungi kinnitaja(d)" valida allakeritavast tühjast tekstikastist soovitav kasutaja ja leht salvestada. Peale lehe salvestamist lisatakse sisestatud kasutaja kinnitajate nimekirja ja tühi valikukast kuvatakse uuesti. Kinnitajateks on võimalik valida ka kasutajate gruppi (gruppide nimetused on kandilistes sulgudes), kuid salvestamisel see lahutatakse ja nimekirja lisatakse gruppi kuulunud kasutajad eraldi.

Kinnitaja kustutamiseks tuleb kinnitaja nimega samas reas olevasse kustutamislahtrisse () märkida linnuke ja leht salvestada. Kui nimekirjast eemaldatud kinnitaja on juba mõne istungi päevakorrapunkti kinnitanud, siis selle staatus ei muutu. Samuti ei eemaldata kinnitatud punktilt kinnitaja nime ja kuupäeva.

Istungi kinnitajate lisamiseks ja kustutamiseks on vaja kas andmesisestaja või administraatori õigusi. Istungi materjalide istungiks valmisoleku staatust saavad määrata ainult kinnitajate nimekirjas olevad kasutajad. Otsest kinnitamisõigust ei ole ka administraatoritel (kaudselt saab ta seda siiski alati iseendale määrata).
Istungi tulemuste töötlemise lõpetamist (punkt e) saavad määrata vaid andmesisestajad ja administraatorid.

Istungi päevakorrapunktide elementide vaikeõigused muutuvad järgmisete tabelite kohaselt:

ADMINISTRAATORID
ja ANDMESISESTAJAD
Istung
loomisel
Istungiks
kinnitatud
Istungi tulemused
töödeldud
Päevakorrapunktide
kirjeldus
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
administreerimine [A+]
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
administreerimine [A+]
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
administreerimine [A+]
Päevakorrapunktidele
lisatud dokumendid
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
administreerimine [A+]
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
administreerimine [A+]
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
administreerimine [A+]
Päevakorrapunkti
kommentaarid
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
administreerimine [A+]
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
administreerimine [A+]
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
administreerimine [A+]
Päevakorrapunkti
kinnitamise staatuse
kuvamine
lugemine [R+] lugemine [R+] lugemine [R+]

 

REGISTREERITUD
KASUTAJAD
Istung
loomisel
Istungiks
kinnitatud
Istungi tulemused
töödeldud
Päevakorrapunktide
kirjeldus
lugemine [R+] lugemine [R+] lugemine [R+]
Päevakorrapunktidele
lisatud dokumendid
lugemine [R+] lugemine [R+] lugemine [R+]
Päevakorrapunkti
kommentaarid
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
lugemine [R+]
kirjutamine [W+]
lugemine [R+]
Päevakorrapunkti
kinnitamise staatuse
kuvamine
lugemine [R+] lugemine [R+] lugemine [R+]

 

ANONÜÜMSED
KASUTAJAD
Istung
loomisel
Istungiks
kinnitatud
Istungi tulemused
töödeldud
Päevakorrapunktide
kirjeldus
  lugemine [R+] lugemine [R+]
Päevakorrapunktidele
lisatud dokumendid
  lugemine [R+] lugemine [R+]
Päevakorrapunkti
kommentaarid
     
Päevakorrapunkti
kinnitamise staatuse
kuvamine
     

Lisaks vaikimisi õigustele on iga päevakorrapunkti raames võimalik lisada päevakorrapunkti raames dokumentidele ja kommentaaridele eriõiguseid. Näiteks, kui mingi päevakorrapunktile juurde tahetakse luua kõigile lugejatele kommenteerimisvõimalus, siis tuleb anda lugemis ja kirjutamisõigus ka autoriseerimata kasutajatele.
Vaata täpsemalt: Päevakorrapunkti õiguste seadmine.

Istungi kustutamine

Istungi kustutamiseks on istungi (parameetrite) muutmise lehe allservas nupp "Kustuta". Peale nupule klikkimist küsitakse kustutamiseks kinnitust. "Ok" vastamisel kustutakse kõik selle istungiga seotud materjalid.
 
 
 
  Abilehtede sisukord