Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 05.09.1999 113 Narva Linna Aukodaniku Põhimääruse rakendamise korra kohta
2. 18.09.1999 117 Narva Linna Aukodaniku nimetuse omistamise kohta
3. 05.07.2019 12-26 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
4. 24.05.1997 13 Omandireformi alusel kohaliku omavalitsuse reservfondist eraldamise ja rahaliste vahendite kasutamise korra kinnitamise kohta
5. 01.07.2019 13-26 Narva linna kultuuristrateegia 2030 kinnitamine
6. 29.06.1997 15 Omavalitsusasutuste ametiisikute osalemisest munitsipaalsete äriühingute juhtkonnas
7. 18.03.2000 15 Mitteeluruumide erastamine avalikul enampakkumisel
8. 29.06.1997 16 AS Heakorrastus Põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine kohta
9. 18.03.2000 16 Mitteeluruumiga elamu asukohta arvestava koefitsiendi määramine
10. 20.12.1997 27 Narva linna mitteasustatud munitsipaaleluruumide ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine
11. 17.01.1998 32 Linna lipu ja vapi kasutamise korra kinnitamise kohta
12. 17.01.1998 33 Toetuse andmise korra kinnitamise kohta Narva linna põhikoolides, gümnaasiumides, koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaal huvikoolides
13. 02.07.2000 36 Narva Linna Põhimääruse kinnitamine
14. 11.02.1995 38 Põhimääruse Narva Linna Aukodaniku kinnitamise kohta
15. 22.02.1997 4 Narva linnavolikogu liikme rinnamärgi ja tunnistuse Põhimäruse kinnitamise kohta
16. 30.09.2000 49 Narva teeregistri asutamine
17. 19.12.1998 74 Linnaliinide teenindamise liinilubade väljastamine
18. 19.12.1998 75 Sotsiaalabiameti kaudu ühekordse materiaalse abi osutamise korra kinnitamine
19. 19.12.1998 76 Sotsiaalabiameti poolt vähekindlustatud isikute toitlustamise organiseerimise korra kinnitamine
20. 19.12.1998 77 Sotsiaalabiameti kaudu erivajadustega isikute ühiskondlikele ühingutele rahaliste vahendite eraldamise korra kinnitamine
21. 30.01.1999 80 "Peremeheta ehitise hõivamise kord Narva linnas" kinnitamise kohta
22. 26.03.1996 83 Lisatingimuste kohta Narva linna munitsipaaleluruumide erastamisel avaliku oksjoni teel
23. 17.04.1996 86 Narva linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku esindamise kord
24. 13.02.1999 86 Narva Linnavalitsuse Rahandusameti põhimääruse kinnitamise kohta
25. 20.10.2001 88 Turismiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine
26. 06.03.1999 88 Aktsiaseltsi NARVA SOOJUSVÕRK asutamise kohta
27. 22.05.1996 90 Tänukirja ja Aumärgiga autasustamise Põhikirja kinnitamise kohta
28. 22.05.1999 99 Narva jõe sadama arengukava kinnitamisest
29. 01.02.2014 m01-05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele
30. 04.02.2018 m01-05 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine