Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 356)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 03.10.2006 m42-25 Narva linna arengudokumentide menetlemise kord
62. 01.12.2006 m48-28 Narva Linna ehitusmääruse kinnitamine
63. 18.03.2007 m9-32 Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
64. 01.07.2007 m25-37 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord
65. 19.08.2007 m31-38 Narva arengustrateegia 2020 kinnitamine
66. 01.09.2007 m33-38 Linnaelanike küsitluse läbiviimise kord
67. 29.09.2007 m36-39 Narva linna arengukava 2008-2020 kinnitamine
68. 01.01.2008 m46-44 Narva Linnavolikogu kantselei põhimäärus
69. 20.01.2008 m5-45 Huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 22 ja pedagoogide ..
70. 17.02.2008 m10-46 Messitoetuse eraldamise kord
71. 01.03.2008 m6-45 Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
72. 09.03.2008 m16-47 Narva linna heakorra eeskiri
73. 09.03.2008 m17-47 Narva linna kaevetööde eeskiri
74. 09.03.2008 m20-47 Raieloa andmise tingimused ja kord
75. 30.03.2008 m22-48 Narva Keskraamatukogu põhimäärus
76. 30.03.2008 m23-48 Noorteprojektide linnaeelarvest toetamise tingimused ja kord
77. 01.05.2008 m19-47 Narva linna taksoveo eeskiri
78. 18.05.2008 m29-50 Narva linna jäätmevaldajate registri põhimäärus
79. 01.03.2009 m05-63 Narva Linna Sümfooniaorkestri põhimäärus
80. 01.07.2009 m23-68 Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
81. 10.08.2009 m24-70 Pakendiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine
82. 10.08.2009 m26-70 Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord
83. 24.01.2010 m03-09 Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas
84. 26.01.2010 m02-09 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesande lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele
85. 14.02.2010 m04-10 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine
86. 14.02.2010 m06-10 Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord
87. 14.03.2010 m09-11 Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise kord
88. 09.05.2010 m19-13 Narva linnavara registri pidamise kord
89. 14.05.2010 m20-13 Kohanime määramise kord
90. 20.06.2010 m23-15 Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord