Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2015
(Kirjeid kokku: 32)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.01.2015 m19-12 Reklaamimaksumäärus
2. 01.01.2015 m23-14 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord" muutmine
3. 01.01.2015 m01-16 Narva linna 2015. aasta eelarve kinnitamine
4. 02.01.2015 m25-15 Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“, Narva Linnavolikogu 20.06.2013 määruse nr 17 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas“, Narva Linnavolikogu ..
5. 02.01.2015 m26-15 Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord
6. 11.02.2015 m02-16 Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend
7. 07.03.2015 m10-18 Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord
8. 08.03.2015 m04-17 Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus
9. 09.03.2015 m03-17 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine
10. 15.03.2015 m05-17 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
11. 07.04.2015 m08-18 Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine
12. 11.04.2015 m06-18 Pedagoogide töötasustamise kord
13. 11.04.2015 m07-18 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
14. 01.05.2015 m09-18 Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord
15. 03.05.2015 m12-19 Narva Linnakantselei põhimääruse kinnitamine
16. 03.05.2015 m13-19 Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele
17. 03.05.2015 m14-19 Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas
18. 03.05.2015 m15-19 Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas
19. 05.05.2015 m16-19 Narva Linnavolikogu määruste muutmine
20. 11.05.2015 m11-19 Narva linna 2015. aasta eelarve muutmine
21. 01.06.2015 m17-20 Narva linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
22. 01.06.2015 m18-20 Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks
23. 01.06.2015 m19-20 Narva Linnavolikogu 08.05.2003.a määruse nr 26 "Narva linnaeelarvest Narva kultuuriseltside toetuste eraldamise korra kinnitamine" muutmine
24. 01.06.2015 m20-20 Narva Linnavolkogu 26.09.2013.a määruse nr 23 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine ja täiendamine
25. 30.06.2015 m21-21 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine
26. 01.07.2015 m23-21 Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määruse nr 28 "Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord" muutmine
27. 02.07.2015 m22-21 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 "Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord" muutmine
28. 12.09.2015 m25-22 Narva Linnavolokogu 12.01.2006.a määruse nr 1 "Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise kord" muutmine
29. 12.09.2015 m26-22 Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord
30. 09.10.2015 m27-23 "Narva linna arengukava aastateks 2008–2018" muutmine