Abi
Volituste andmine
Kood:151-k
Jõustumise kuupäev:28.02.2005
Narva 23.02.2005 nr 151-kVolituste andmine


Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; RT I 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565, 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22, 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 30 lõike 1 punktile 3Narva Linnavalitsus annab korralduse:


1. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktorias Lutust Narva linna nimel kirjutama alla projekti “Narva Noortekeskuse teavitamis- ja nõustamispunkti rekonstrueerimine ja seadmetega varustamine” edaspidise tööga seotud dokumendid.

2. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.


Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretär