PrindiAbi

29.10.2010 - Erakorraline istung


09.00 Narva Linnavalitsuse saal


1. Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku k

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.10.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Peeter Tambu`t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2010

2. 2010.a 9 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1344-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2010

3. Narva linna 2010.aasta eelarve muutmine (V lisaeelarve)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus (lisatud).
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Raissa Lihhuša`t antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2010

4. Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k „Narva linna 2010. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1345-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2010

5. Konkursi "Narva Ettevõtja 2010" väljakuulutamine ja Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1346-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2010

6. Narva Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu määruste
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks „Narva Linnavolikogu 14.02.2008.a määruse nr 9 „Messitoetuse eraldamise kord“, Narva Linnavolikogu 29.06.2006.a määruse nr 24 „Reklaamimaksumäärus”, Narva Linnavolikogu 28.06.2007. a. määruse nr 25 „Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord”, Narva Linnavolikogu 20.05.2004.a määruse nr 25/33 „Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimise kord“, Narva Linnavolikogu 29.06.2006.a määruse nr 25 „Ettevõtlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide toetamise kord“ muutmise määruse eelnõu (lisatud)

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov`it antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2010

7. Narva Linnavolikogu õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Seoses eurole üleminekuga muudetakse Narva Linnavolikogu õigusakte, mis on seotud LVMA tegevusega.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse ”Narva Linnavolikogu õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu määruse eelnõule ja seletuskirjale.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas`t nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2010

8. Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Muudetakse LVMA tegevusega seotud linnavalitsuse määruseid seoses eurole üleminekuga

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1347.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2010

9. Riigihanke „Tuletõkkeuksed koos paigaldusega” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Riigihanke „Tuletõkkeuksed koos paigaldusega“ avatud hankemenetluse algatamine (vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele), riigihanke eest vastutava isiku määramine ning Linnavara- ja Majandusameti volitamine asjade hankelepingu sõlmimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1348-k.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2010

10. Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.

2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule (otsuse eelnõu on lisatud).

3. Volitada Peeter Tambu`t nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2010

11. Projekteerimistingimuste määramine (Peetri plats ja Tuleviku tn 10a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Peetri platsi ja Tuleviku tn 10a kinnistusiseste teede osaline rekonstrueerimine koos ühissõiduki paetuseks ettenähtud lisaraja, jalakäijate puhkeala ning bussi- ja tolliterminali ehitamisega.

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1349-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2010

12. Projekteerimistingimuste määramine Elektri tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Elektri tn 15 aiamaja ja kuuri püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1350-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2010

13. Projekteerimistingimuste määramine Sädeme tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Sädeme tn 17 aiamaja ja kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1351-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2010

14. Volikirja andmine J. B.

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

Anda volitus pr Jelena Boborenko`le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Viktoria Beze passi ja ID kaardi saamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

15. Narva linna teenetemärgi andmise kord

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Teine lugemine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1352.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2010