PrindiAbi

09.02.2011 - Korraline istung


9.00 Narva Linnavalitsus
Konverentsisaal


1. Riigihanke "KÜK: Kujunduselementide ostmine" väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

Kinnitada riigihanke «KÜK: Kujunduselementide ostmine» väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni protokollile, tunnistades võitjaks KRUTA OSAÜHING (reg. 10662937) pakkumuse kogumaksumusega 4 676,40 EUR-i (km-ga).

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2011 vastu võetud korraldus nr 100-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2011

2. Loa andmine Narva Linnavalitsuse ja AS Astri – Narva AS vahel sõlmitud "Avalikult kasutatava tee projekteerimise, ehitamise ja finantseerimise lepinguga nr 13.07.10" ette nähtud hüvitise enneaegseks ja ühekordseks väljam

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

Muuta NLvK 06.08.2009 otsuse nr 113 p-i 1, sõnastades see järgmiselt:
«1. Narva Linnavalitsusel sõlmida Astri-Narva AS-ga (reg 10227532) kokkulepe, mille kohaselt Astri-Narva AS rekonstrueerib Narva linnale kuuluva avalikult kasutatava Tallinna mnt ja 3. Roheline tn ristmiku ning 3. Roheline tänava, misjärel Narva linn hüvitab Astri-Narva AS-le projekteerimis- ja ehitustegevusega seotud kulud järgmistel tingimustel:
1.1. Kuluhüvitise maksimumsuurus on 3 500 000 krooni. Kuluhüvitise täpse suuruse väljaselgitamiseks võtab Astri-Narva AS vähemalt 3 (kolm) võrreldavat hinnapakkumist ning hüvitise suurus määratakse madalaima hinnaga pakkumisest lähtuvalt. Hüvitamisele kuuluvad üksnes tegelikult kantud kulutused - Astri-Narva AS-i finantseerimiskulu arvestamata;
1.2. Kuluhüvitis makstakse Astri-Narva AS-le välja hiljemalt 4 (nelja) kalendrikuu jooksul tee valmimisest (kasutusloa saamisest) arvates.»

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.02.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt lisatud õigusakti eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2011

3. Narva Linnavolikogu 19.06.2008 otsuse nr 222 "Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

Muuta Narva Linnavolikogu 19.06.2008.a otsuse nr 222 "Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinant-seeringu kinnitamine" punkti 3.1 sõnastades see järgmiselt: «3.1. Narva Linnavalitsusel näha ette Narva linna eelarvest laenu arvelt aastateks 2009-2015 projekti "Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks" abikõlblike kulude kaasfinantseering 25% ulatuses, kuid kogumaksumuselt mitte üle 173 544 047,78 krooni (11 091 486,20 EUR), sh: 2009.a. – 513 743,91 krooni (32 834,22 EUR); 2010.a. – 179 748,45 krooni(11 488,02 EUR); 2011.a – 9 173 781,52 krooni(586 311,50 EUR); 2012.a – 38 723 283,36 krooni(2 474 868,88 EUR); 2013.a. – 51 999 399,20 krooni (3 323 363,49 EUR); 2014.a – 67 276 407,77 krooni (4 299 746,13 EUR); 2015.a – 5 677 743,58 krooni (362 873,95 EUR).»

Otsus/tulemused:
Töökorras 02..02.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt lisatud õigusakti eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2011

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.02.2011 vastu võetud korraldus nr 101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2011

5. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Töökorras 03.02.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2011

6. Projekti "Kreenholmist koondatud pikaajaliste töötute ümberõpe ja tööpraktika " omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Projekti "Kreenholmist koondatud pikaajaliste töötute ümberõpe ja tööpraktika " omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 03.02.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2011

7. Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.02.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2011

8. SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine" kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine" kaasfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.12.2011 vastu võetud protokolliline otsus:

1.1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse "SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine" kaasfinantseeringu kinnitamine" vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2011

9. Projekti "Tööturumeetmed kombineerituna tööpraktikaga tagavad töö”

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Projekti "Tööturumeetmed kombineerituna tööpraktikaga tagavad töö”
kaasfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.12.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2011

10. Projekti "Teadmised, oskused ja vilumused aitavad rakenduda tööle” kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Projekti "Teadmised, oskused ja vilumused aitavad rakenduda tööle” kaasfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.12.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2011

11. Projekti "Tekstiilitööstusest õmblussektorisse tööle” kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Projekti "Tekstiilitööstusest õmblussektorisse tööle” kaasfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.12.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2011

12. Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 ning selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride ja nimetuse muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 04.02.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult muuta Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 ning selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piirid vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2011

13. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo

Alkohoolsete jookide hulgimüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2011

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2011

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Haigla 8-2/1 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

16. Narva Linnavalitsuse 26.01.2011.a. korralduse nr 45-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.1 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

17. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010.a. korralduse nr 1564-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.11 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 106-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

18. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010.a. korralduse nr 1564-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.12 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 107-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

19. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010.a. korralduse nr 1564-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.19 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 108-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

20. Hoolduse seadmine (hooldatav V.A.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

21. Volitamine (Narva Linnavalitsuse poolt matusetoetuse taotlemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

22. Narva Linnavalitsuse 12.01.2011 korralduse nr 4 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 12.01.2011 korralduse nr 4 "Narva linna 2011.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes" muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

23. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Eelarveliste aasigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

24. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

25. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18/56 "Linnavara kasutusse andmise kord" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu määruse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 14/52 „Linnavara kasutusse andmise kord” muutmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2011

26. Riigihanke "Narva koolieelase lasteasutuse Pingviin rekonstrueerimine" avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena Skulatšova

Ehitustööde riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin rekosntrueerimine“ avatud hankemenetluse algatamine, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2011

27. Narvas Joala tänav lõik 2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Tatjana Rudakova

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2011

28. Narvas Uusküla põik lõik 1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ UUSKÜLA 5)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2011

29. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2011

30. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2011

31. Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.

2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
3.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

32. Narva Linnavalitsuse 30.11.2010 korralduse nr 1495-k „Avatud ideekonkursi “Lõvid Rootsi terrassil” korraldamine, vastutava isiku määramine, ideekonkursi žürii nimetamine ja žürii liikmetasu kinnitamine“ punkti 3.7 muutmi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 30.11.2010 korralduse nr 1495-k „Avatud ideekonkursi “Lõvid Rootsi terrassil” korraldamine, vastutava isiku määramine, ideekonkursi žürii nimetamine ja žürii liikmetasu kinnitamine“ punkti 3.7 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

33. Maaüksusele aadressi määramine (5. Roheline tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

34. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna mnt 53a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Rahu tänav lõik 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Rahu tänav lõik 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Rahu tänav lõik 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

38. Arvamuse andmine AÜ Gvozdika maaüksustele maa riigi omandisse jätmiseksl

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Vaba maa taotluste 40 asendiplaaniga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse kantseleis.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tiina tn 42

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tiina tn 42

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Virmalise tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Virmalise tn 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Muru tn 78

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Muru tn 78

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Aniliini tn 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Aniliini tn 36

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Haava tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Haava tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

45. Projekteerimistingimuste määramine(Võidu pr 17e hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: MTÜ VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS, registrikood 80038844

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

46. Projekteerimistingimuste määramine(Koidula tn 4 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: KÜ Koidula 4/5, registrikood 80170897

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

47. Projekteerimistingimuste määramine(Koidula tn 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: KÜ Koidula 4/5, registrikood 80170897

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

48. Projekteerimistingimuste määramine(26.Juuli tn 13 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: KÜ 26. JUULI 13, registrikood 80145400

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

49. Projekteerimistingimuste määramine Lõuna tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Lõuna tn 14 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning sauna püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

50. Projekteerimistingimuste määramine Kannikese tn 50

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kannikese tn 50 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning piire ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

51. Projekteerimistingimuste määramine Väina tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väina tn 4 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete rekonstrueerimine ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

52. Projekteerimistingimuste määramine Vaniku tn 55

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Vaniku tn 55 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

53. Projekteerimistingimuste määramine Papli tn 97

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Papli tn 97 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

54. Projekteerimistingimuste määramine Palavuse tn 51

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Palavuse tn 51 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

55. Projekteerimistingimuste määramine Unistuse tn 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Unistuse tn 20 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

56. Projekteerimistingimuste määramine Muraka tn 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Muraka tn 20 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

57. Projekteerimistingimuste määramine Vitamiini tn 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Vitamiini tn 19 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

58. Projekteerimistingimuste määramine Okka tn 703

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Okka tn 703 aiamaja ja sauna laiendamine ning rekonstrueerimine ja rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

59. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Aleksei Juhhanovi tn 8 üksikelamu ning majandushoone rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

60. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload:
1. Balti EJ – Püssi AJ 330kV õhuliinile L359 rekonstrueeritud mastist nr 4 kuni mastini nr 7 ning uuel asukohal paigaldatud mastist nr 1 kuni mastini nr 4;
2. A-A. Tiimanni tn 6 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
3. Kähriku tn 92 asuvale aiamajale;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

61. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Energia tn 2a keldriruumide tehnosüsteemide muutmiseks;
2. Mesilase tn 44 (Energeetik-1 AÜ asuva) sauna püstitamiseks;
3. Aleksei Juhhanovi tn 8 piirdeaia püstitamiseks ning abihoone koos garaažiga ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

62. Projekti „Ajalugu taastub Narvas” omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

63. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 149
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

64. Koolieelse lasteasutuse Päikene arengukava kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 150
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

65. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse Kuuseke sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011

66. Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2011